Voor meer informatie contacteer info@centralbark.be | Hondenhotel permanent gesloten

Algemene voorwaarden

1.1 De rechtsverhouding tussen Wasko bvba, gevestigd aan de Heidebaan 30 1850 Grimbergen, ingeschreven met BTW-nummer 0666.658.432 (hierna ‘Wasko bvba’) en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de factuur en eventuele bijzondere voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘de Overeenkomst’). De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst vooraf zijn gegaan. De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van Wasko bvba. Wasko bvba behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen.

1.2 Deze voorwaarden en bepalingen regelen de rechtsverhouding tussen Wasko bvba en klant (zijnde de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met Wasko bvba en zich uit dien hoofde verbindt ten aanzien van Wasko bvba, hierna: de ‘Klant’), met betrekking tot de verkoop van e-books (hierna: ‘e-book’ of in het meervoud ‘e-books’).

1.3 Door het plaatsen van een bestelling van een e-book via een online verbinding, (1) aanvaardt de Klant zonder enig voorbehoud deze voorwaarden, (2) verklaart de Klant dat hij deze voorwaarden volledig heeft gelezen en begrepen, (3) verbindt de Klant zich ertoe deze na te leven en (4) erkent de Klant de geldigheid ervan als een door hem ondertekend document.

Artikel 2 – Aanbod, totstandkoming overeenkomst, levering & downloads

2.1 De levering van het e-book vindt plaats op het ogenblik dat de orderbevestiging met download link voor het downloaden van het e-book aan de Klant wordt bezorgd via e-mail, en dit binnen de 24 uren na het plaatsen van de bestelling. Door het verzenden van voormelde e-mail heeft Wasko bvba aan haar leveringsplicht voldaan. Mocht de Klant binnen de 24 uren na de bestelling van het e-book geen e-mailbericht van Wasko bvba hebben ontvangen, of mocht de download link niet werken, dient hij de Wasko bvba onmiddelijk te contacteren via info@centralbark.be.

2.2 Van zodra voormelde e-mail met download link aan de Klant wordt bezorgd, kan de Klant het e-book downloaden binnen een termijn van een maand die van start gaat vanaf de dag van ontvangst van voormelde e-mail. Na deze termijn van een maand wordt de mogelijkheid tot downloaden niet langer gegarandeerd.

Artikel 3 – Geen verzakingsrecht en retourrecht

3.1 Op het aangekochte e-book geldt geen recht van retour en de Klant kan zijn verzakingsrecht niet uitoefenen. Van zodra de overeenkomst tot stand komt, kan zij niet worden ontbonden.